Pilnos Nuomos sąlygos:
Nuomotajas išnuomoja,o Nuomininkas išsinuomoja transporto priemonę,vadovaudamiesi specialiosiomis
sąlygomis,toliau išdėstytomis bendrosiomis sąlygomis(vadinamomis sutartimi)bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.Transporto priemonės rezervavimas ir priėmimas:
1,1.Tuo atveju,jeigu nuomininkas rezervuoja transporto priemonę,nuomininkas privalo sumokėti užstatą.(30%visos
nuomos kainos).Nuomininkui atsisakius sutartu laiku priimti transporto priemonę,arba pavėlavus priimti transporto
priemonę daugiau nei 2 val.,rezervacija nutraukiama,ši sutartis nebegalioja,o nuomininko sumoketas užstatas lieka
nuomotojui.
1,2.Priimdamas rezervuotą transporto priemonę,nuomininkas juridinį asmenį atstovaujantis asmuo privalo pateikti
dokumentus,patvirtinančius teisę atstovauti juridinį asmenį,taip pat asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą ir
vairuotojo pažymejimą.
2.Transporto priemonės naudojimas:
2,1.Nuomininkas privalo naudoti transporto priemonę pagal paskirtį,atsakingai.
2,2.Transporto priemonė negali būti naudojama:
a).vairavimui,kuris galėtu sumažinti transporto priemonės vertę labiau nei įprastas vairavimas.
b).vairavimui už Lietuvos Respublikos ribų be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo.
c).įstatymiškai neteisėtais tikslais,arba vairavimui,kuriuo pažeidžiamos kelių eismo taisyklės.
d).asmens,kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio ir/ar psichotropinių medžiagų ir/ar medikamentų.
e).asmens,kuriam galioja nuobauda už vairavimą esant neblaiviam ir/arba apsvaigus nuo psichotropinių medžiagų
ir/arba medikamentų.
g).automobilio,furgono,priekabos ar panašaus objekto vilkimui.
h).lenktynėms ar bet kokio kito pobūdžio varžyboms.
į).mokymams vairuoti be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo.
j).kurjerių paslaugoms be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo.
k).Bet kokiai komerciniai veiklai,be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo.
2,3.Be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo negali būti daromi jokie pakeitimai transporto priemonės išorei
ar interjerui,ant transporto priemonės negalima naudoti jokios reklamos,taip pat jos negalima perdažyti
ar kitaip keisti originalios išvaizdos.
2,4.Be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo nuomininkas neturi teisės transporto priemonėje montuoti
negamyklinius priedus.Prieš grąžindamas transporto priemonę nuomotojui, nuomininkas privalo pašalinti
visus jo sumontuotus priedus,nebent šalys susitartu kitaip. Jeigu nuomininkas nepašalina priedų pats, juos
pašalinti turi teisę nuomuotojas.Nuomotojo pašalinti priedai laikomi bešeimininkiu turtu.Sugadinimo,
kuris atsirado del to,kad nuomotojas montavo ar šalino priedus,remonto išlaidas padengia nuomininkas.
2,5.Transporto priemonę vairuoti turi teisę tik Sutartyje Nurodyti asmenys.
3.Nuomos mokestis,kiti nuomininko mokėjimai nuomininkui:
3,1.Nuomininkas sumoka piniginį užstatą už automobilį 400-500eurų. Gražinus sveiką, neapgadintą automobilį
su pilnu kuro baku, užstatas atiduodamas.
3,2..Nuomos mekestis už visa nuomos laikotarpį nuomininkas sumoka prieš nuomotojui perduodant nuomininkui
transporto priemonę naudotis,išskyrus,jeigu šalys susitaria kitaip. Be to prieš nuomotojui perduodant
nuomininkui transporto priemonę naudotis nuomininkas privalo sumokėti užstatą,kuris grąžinamas
nuomininkui tik nuomininkui grąžinus nuomotojui transporto priemonę (jeigu nuomininkas sudarydamas šia
sutartį rezervuojasi transporto priemonę,užstatas privalo būti sumokėtas rezervacijos metu).Iš nuomininko
grąžinamo užstato nuomotojas turi teisę išskaičiuoti visas nuomininko grąžinant nuomotojui transporto
priemonę mokėtinas sumas.
3,3.Į nuomos mokesti įskaičiuojama:
a).įprastinė techninė priežiūra bei remontas,reikalinga dėl naturalaus auto priemonės nusidėvėjimo
b).privalomos techninės priežiūros atlikimas.
c).privalomasis civilinis transporto priemonės draudimas.
d).Kasko draudimas.
e).Baudų už naudojantis transporto priemonę padaromų teisės aktų ir kelių taisyklių pažeidimų administravimą.
.Nuomos mokesti neapima:
a).išlaidos kurui.
b).išlaidos transporto valymui ir plovimui.
c).išlaidos bet kokių transporto priemonės pabloginimų,išskyrus atsiradusių dėl naturalaus transporto priemonės
nusidėvėjimo,remontui.
d).baudų už naudojantis transporto priemone padaromų teisės aktų ir kelių taisyklių pažeidimus.
3,4..Nuomos mokestis(jeigu atsitiko taip,kad nuomos mokestis nebuvo sumokėtas iš anksto) Taip pat, bet kokie
kiti nuomininko mokėjimai nuomininkui privalo būti sumokėti transporto priemonės grąžinimo metu,iškyrus
atvejus,kai ši sutartis numato kitaip.Visi sutartyje nurodyti mokejimai apskaičiuojami iki transporto priemonės
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
3,5.Jei nuomininkas nesumoka nuomos mokesčio ar bet kokio kito pagal šią sutartį mokėtino mokesčio,nuo pirmos
pavėlavimo dienos jam taikomi delspinigiai,kurių dydis sudaro 0,3% nuo neapmokėtos sumos per dieną.
3,6.To atveju,jeigu nuomininkas vėluoja atlikti, bet kurį iš sutartyje numatytų mokejimų,nuomotojas turi teisę
panaudoti nuomininko mokėjimus ne nuomos mokesčiui padengti,bet nuomotojo pasirinkimu bet kokiems
kitiems nuomotojo reikmėms(netesyboms,nuostoliams ir kt )padengti.
4,Techninės priemonės eksplotavimas,techninė priežiūra ir einamasis remontas:
4,1.Nuomininkas privalo kiekvieną kartą pildamas kurą patikrinti variklio tepalų lygį ir oro slėgį padangose.
4,2.nuomotojas savo sąskaita atlieka įprastine technine priežiurą bei remontą,reikalinga dėl nusidėvėjimo.
Tuo atveju,jeigu transporto priemonė išnuomojama ilgiau nei 2mėn.laikotarpiui(įskaitant atvejus kai,jeigu
nuomos laikotarpis pratesiamas),nuomininkas ne rečiau kaip kas 45d. Isipareigoja pristatyti trasnsporto priemonę
į nuomotojo nurodyta automobilių servisą techniniam patikrinimui atlikti.Tuo atveju jeigu nuomininkas šitos
pareigos neatliko,nuomininkas privalo sumokėti nuomininkui 150 Eur. baudą,o tuo atveju,jeigu dėl to atsiranda
transporto priemonės gedimas,atlyginti tokio gedimo pašalinimo išlaidas tiek,kiek jų nepadengia minėta 150Eur.
5,Transporto priemonės grąžinimas:
5,1.Paskutine sutarties galiojomo dieną nuomininkas nuomotojo buveinės arba kitu sutartu adresu grąžina transporto
priemonę kartu su visais su ja susijusiais ir nuomininkui pristatytais dokumentais bei priedais,transporto
priemonės kuro bake turi būti tiek degalų kiek jų buvo transporto priemonės perdavimo nuomininkui metu
(kuro bakas turi būti pilnas).Kiekvieno trūkstamo litro kaina1,5Eur.Negrąžinus transporto priemonės,transporto
priemonės nuomotojas turi teisę atsiimti ją pats.Visas transporto priemonės grąžinimo išlaidas padengia
nuomininkas.
5,2.Grąžinant transporto priemonę nuomotojas tikrina transporto priemonės buklę ir jos dalių visuma. Transporto
priemonės grąžinimo faktas įtvirtinamas nuomotojo ir nuomininko pasirašytame transporto priemonės priėmimo
-perdavimo akte,kuris tiksliai nurodo konkrečia transporto priemonę,nuomininko pristatytus dokumentus bei
priedus,taip pat transporto priemonės buklę. Nuomininkas turi teisę padaryti pastabas transporto priemonės
priėmimo perdavimo akte. Jei nuomininkas atsisako pasirašyti transporto priėmimo-perdavimo akte,nuomotojas šį
aktą pasirašo vienašališkai ir toks vienašališkai pasirašytas aktas turi teisinę galią.
5,3.Jeigu nuomininkas transporto priemonę grąžina kitu,nei sutartyje nurodytu laiku,nuomininkas privalo apie tai
pranešti ne vėliau kaip likus 2valandoms iki sutarties numatyto transporto priemonės grąžinimo laiko.
Bet tokiu atveju nuomininkas privalo pristatyti transporto priemonę nuomotojo darbo valandų metu iki pasibaigia
nuomos terminas,nebent šalys susitartu kitaip.
6,Transporto priemonės praradimo ir būklės pabloginimo atvejai,nuomininko atsakomybė:
6,1.Nuomininkas yra visiškai atsakingas už transporto priemonės būklę visą nuomos terminą, taip pat už jos
grąžinimą nuomotojui tokios būklės,kokios transporto priemonė buvo pristatyta nuomininkui,įvertinant
naturalų nusidėvėjimą.
6,2.Įvykus eismo įvykiui,nuomininkas privalo atlikti visus teisės aktų numatytas pareigas ,o tuo atveju,jeigu dėl
eismo įvykio atsiranda pagrindas išmoketi privalomos civilinės atsakomybės draudimo išmoka(transporto priemonės
savininko naudai arba trečio asmens naudai),atlikti visas tokiu atveju numatytas pareigas,kad būtų išmokėta
draudimo išmoka.Be to,nuomininkas privalo imtis veiksmų neleisti susidaryti tokioms aplinkybėms,dėl kurių
draudimo išmoka nebūtų išmokėta.Nuomininkas isipareigoja imtis veiksmų,kad draudimo išmoka būtu
išmokėta nuomotojui.
6,3.Įvykus eismo įvykiui,transporto priemonės ar transporto priemonės detalių vagystei ar transporto priemonės
praradimui ar transporto priemonės būklės pablogėjimui dėl kitų priežaščių (iškyrus naturalų priemonės
nusidevėjimą),nuomininkas isipareigoja nevėliau kaip per 24h apie tai pranešti nuomotojui bei toliau
vadovautis nuomotojo nurodymais.Tokiais atvejais nuomininkas isipareigoja imtis visų įmanomų veiksmų
transporto priemonei padarytai žalai sumažinti.Įvykus transporto priemonės ir/ar transporto priemonės detalių
vagystei nuomininkas taip pat privalo įmanomai greičiau apie įvykį pranešti policijai.
6,4.Įvykus eismo įvykiui dėl nuomininko kaltės dėl ATPK numatyto pažeidimo t.y.(eismo įvykio metu arba prieš pat
eismo įvykį buvo daromas pažeidimas) už kurį sankcijoje numatyta maksimali baudos suma viršija 50Eur, eismo
įvykiui kurio metu buvo pažeidžiamos sutartyje numatytos transporto priemonės naudojimo sąlygos, transporto
priemonės ar transporto priemonės detalių vagystei ar transporto priemonės praradimui ar transporto priemonės
būklės pablogėjimui dėl kitų priežaščių(išskyrus eismo įvykį ir naturalų transporto priemonės nusidėvėjimą),
nuomininkas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuomotojo pareikalavimo atlyginti visus dėl to
atsiradusius nuomotojo nuostolius,įskaitant transporto priemonės praradimo atveju,įsipareigoja kompensuoti
nuomininkui transporto priemonės vertę(kuri nurodyta sutartyje),tuo tarpu transporto būklės pablogėjimo atveju
įsipareigoja kompensuoti nuomininkui transporto priemonės remonto išlaidas. Šalys susitaria,kad transporto
būklės pablogėjimo atvejais nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui nuomos mokestį už visą laikotarpį,
kurį transporto priemonė bus taisoma.
6,5.Tuo atveju,jeigu nuomos laikotarpiu naudojantis transporto priemone padaromi teisės aktų (keliu eismo taisyklių,
parkavimosi taisyklių ir kt.)pažeidimai nuomininkas yra atsakingas už baudų už tokius pažeidimus sumokėjimą,
nepriklausomai nuo to,ar pažeidimą naudodamasis transporto priemone padaro nuomininkas ar kitas asmuo.
6,6.Nuomininkas pagal sutartį mokėtinas,bet nuomotojo faktiškai apmokėtas išlaidas, apmoka nuomininkas pagal
nuomotojo nuomininkui pateiktas sąskaitas.
6,7.Šalys atskirai susitaria,kad už žemiau nurodomus sutarties pažeidimus nuomininkas privalės mokėti žemiau
nurodyto dydžio baudas,taip pat atlyginti nuostolius viršijančius nurodyto dydžio baudas:
a).1500Eur.baudą už išvažiavimą transporto priemone už Lietuvos Respublikos
teritorijos ribų be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo.
b).350Eur.baudą už prarastą transporto priemonės raktą ar kodini raktą.
c).200Eur.baudą už prarastus transporto priemonės dokumentus.
d).200Eur.baudą už kiekvieną sugadintą transporto priemonės padangą.
e).200Eur.baudą už kiekvieną sugadintą transporto priemonės interjero detalę.
f).25Eur. Baudą už vidaus ir / ar iš išorės nesutvarkytos (nenuplautos)transporto priemonės grąžinimą.
7,Nuomotojo atsakomybė:
7,1.Nuomotojas neatsako už jokius nuomininko nuostolius,atsiradusius dėl to,kad nuomotojas neperduoda
nuomininkui rezervuotos trasporto priemonės.Tokiu atveju nuomininkas turi tesę savo pasirinkimu
nutraukti šią sutartį ir susigrąžinti užstatą,arba gauti iš nuomotojo pakaitinę trasnsporto priemonę.
7,2.Nuomininkas neatsako už jokius nuostolius atsiradusius dėl to,kad nuomotojas perdavė nuomininkui galimai
techniškai netvarkingą transporto priemonę.Tokiu atveju nuomininkas turi teisę savo pasirinkimu nutraukti
šią sutartį ir susigrąžinti nuomos mokestį už laikotarpį,kuriuo transporto priemonė nebuvo naudojama,arba
gauti iš nuomotojo pakaitinę transporto priemonę.
7,3.Nuomininkas neatsako už bet kokius nuomininko naudojantis transporto priemone patirtus ar tretiesiems
asmenims padarytus nuostolius.
7,4.Nuomininkas neatsako už bet kokius nuomininko transporto priemonėje paliktus daiktus, įskaitant atvejus,kai
nuomininkui naudojantis transporto priemone iš jos pavogiami nuomininko daiktai,taip pat atvejus kai
nuomininkas palieka savo daiktus nuomotojui grąžintoje transporto priemonėje.
7,5.Šalys susitaria,kad tuo atveju,jeigu atsiras pagrindas nuomotojo civilinei atsakomybei taikyti, nuomotojo civilinė
atsakomybė pagal šia sutartį bus ribojama 200Eur.suma,išskyrus atvejus,kai žala atsiranda dėl nuomotojo
galimai tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo.
8,Kontaktinė informacija:
8,1.Per 3dienas nuomininkas informuoja nuomotoją apie kontaktinės informacijos,nurodytos sutartyje,pasikeitimus.
8,2.Visa nuomotojo korespondencija laikoma gauta jeigu ji išsiunčiama sutartyje nurodytu E.paštu arba nuomininko
nurodytu telefonu.E.paštu išsiustas pranešimas,laiškas ar kt.laikomas gautu kitą dieną po pranešimo išsiuntimo.
8,3.Nuomininkas padengia visas papildomas išlaidas,kurias gali patirti nuomotojas dėl to,kad nuomoninkas jo
neinformavo apie savo kontaktinės informacijos pasikeitimus.
9,Sutarties nutraukimas prieš termino pabaigą:
9,1.Nuomininkas turi teisę bet kada nutraukti sutartį ir grąžinti nuomotojui transporto priemonę, tačiau tokiu atveju
nuomininkui jo sumokėtas nuomos mokestis negrąžinamas.
9,2.Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir atsiimti transporto priemonę,įspėjęs Nuomininką prieš
3 dienas,dėl šių priežasčių:
a).Nuomininko atžvilgiu pradėtas nemokumo procesas,teisme gautas pareiškimas dėl teisminės gynybos proceso
prieš nuomininką inicijavimo,arba teisme gautas nuomininko pareiškimas dėl neteisminės gynybos proceso
ir/arba teismas priėmė sprendimą dėl neteisminio teisinės gynybos proceso įgyvendinimo.Nuomininkas privalo
informuoti nuomotoją apie bet kurio iš aukščiau paminėtų procesų inicijavimą ne vėliau kaip per 3 dienas.
b).Nuomininkas nesumoka bet kokių nuomotojui mokėtinų sumų.
c).Nuomininkas nesumoka nuobaudų už kelių eismo taisyklių,transporto priemonių statymo taisyklių pažeidimus
ir kitų tretiesiems asmenims privalomų mokėjimų, susijusių su transporto priemonę,per numatytą laikotarpį.
d).Nuomininkas eksplotuoja transporto priemonę pažeisdamas sutarties nuostatas.
10,Force Majeure:
10,1Nuomotojas neatsako už pereigų pagal sutartį nesilaikymą,jeigu pažeidimas atsirado dėl Force Majeure aplinkybių.
10,2.Force Majeure įvykiai yra aplinkybės,kurių šalys negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu šalys
negalėjo numatyti,negalėjo išvengti bei kurių padariniams šalys negalėjo sukliudyti.
11,Taikytina teisė ir teisingumas:
11,1.Sutarties galiojimo laikotarpiu šalims taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
11,2.Visi ginčai ir nesutarimai,kurie kyla per sutarties vykdymo laikotarpį,ir kurie nėra išspendžiami derybų būdu,
nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisme teismingumą nustatant pagal nuomotojo buveinės adresą.
12,Baigiamosios sąlygos:
12,1.Nuomininkas neturi teisės perleisti pareigų pagal šia sutartį jokiam trečiajam asmeniui be nuomotojo sutikimo.
12,2.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki joje nurodytų šalių pareigų įvykdymo arba iki
sutarties pasibaigimo,vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.
12,3.Bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos sudaro esminę ir neatskiriamą sutarties dalį. Bendrosios salygos
taikomos tiek,kiek jos neprieštarauja Specialiosioms sąlygoms.
12,4.Sutartis gali būti pildoma ar nutraukiama prieš nuomos termino pabaigą laikantis šios sutarties numatytų sąlygų.
12,5.Ši sutartis parengta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais ir nuomotojo ir nuomininko
pasirašytais egzemplioriais.Vienas sutarties egzempliorius tenka nuomininkui,kitas nuomotojui.